بازدید جناب آقای مهندس پوری جانشین سازمان اردویی راهیان نور بسیج از قسمت های تازه تعمیر شده و باز سازی شده مجتمع

 به گزارش خادم الرضا خبرنگار مجتمع فرهنگی تربیتی میعاد:امروز چهارشنبه  26/3/95

بازدید جناب آقای مهندس پوری جانشین سازمان اردویی راهیان نور بسیج از قسمت های تازه تعمیر شده و باز سازی شده مجتمع

ارسال نظر